Go to top
Lloyd Language Services – Terms
LLOYD LANGUAGE SERVICES

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Omfang

Vi leverer tilbud og tjenesteydelser på baggrund af disse salgs- og leveringsbetingelser, som vil blive ændret fra tid til anden. Når klienten indgår i et forretningssamarbejde med Lloyd Language Services, anerkender og accepterer denne disse salgs- og leveringsbetingelser. Andre betingelser og vilkår er ikke gyldige, med mindre de er aftalt skriftligt.
Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på kollektive forretningstransaktioner mellem Lloyd Language Services (“LLS”), herunder deres underleverandører af sprogydelser, og klienten (“klienten”). De finder anvendelse på hele forretningssamarbejdet, inklusive fremtidige aftaler. Klienter kan både være juridiske personer og enkeltpersoner.

2. Bestemmelser

Afvigelser fra disse betingelser, ændringer eller supplerende aftaler skal bekræftes skriftligt af LLS. Det samme gælder for klientens betingelser og vilkår.

3. Placering af en ordre, kundens forpligtelser

 • (a) Klienten skal placere en ordre vedrørende tjenesteydelser, der skal bekræftes via e-mail. Følgerne af mangler eller forsinkelser, der skyldes uklare, forkerte eller ufuldstændige formuleringer vedrørende opgaven fra klientens side, bæres af klienten.
 • (b) Klienten er forpligtet til omhyggeligt samarbejde. Ordrer skal omfatte klientens krav vedrørende oplæg til tekstforfatning, oversættelsessprog, emneområde, målgruppe og tekstens tilsigtede formål, specifikke ønsker vedrørende terminologi og layout etc. Klienten er forpligtet til at samarbejde om klarlægning af specialiseret terminologi og supplerende spørgsmål vedrørende emneområdet og formatet (som kontaktpunkt).
 • (c) Understøttende informationsmaterialer og dokumenter, der er nødvendige for udførelsen af opgaven, skal gøres tilgængelige for LLS af klienten ved placeringen af ordren. Hvis det viser sig, at det leverende informationsmateriale er utilstrækkeligt, forbeholder LLS sig retten til at anmode om yderligere emnespecifikt informationsmateriale fra klienten.
 • (d) Følgerne af fejl og forsinkelser, der skyldes klientens manglende overholdelse af disse forpligtelser, bæres af klienten.

4. Udførelse af opgaver, leveringsperioder

 • (a) Teksten/oversættelsen skal udarbejdes i overensstemmelse med grammatiske regler og i overensstemmelse med tekstens betydning og tilsigtede formål så vidt det er muligt i overensstemmelse med sprogekspertens viden og færdigheder. Hvis supplerende information eller særlige bestemmelser ikke leveres af klienten, vil tekniske termer blive anvendt/oversat i overensstemmelse med den generelle brug og på en måde, der er generelt forståelig. Stilistisk redigering er ikke en del af tjenesteydelsen, med mindre klienten specifikt anmoder om det. Klienten modtager teksten/oversættelsen i det aftalte format.
 • (b) Hvis den tilsigtede betydning af et ord, der har flere mulige betydninger, kun kan udledes af tekstens interne kontekst, bæres følgerne af terminologifejl af klienten, hvis han/hun ikke har givet LLS det ledsagende informationsmateriale, der er nødvendigt for forfatning/oversættelse af teksten.
 • (c) LLS forbeholder sig retten til at udlicitere opgaver til tredjepart.
 • (d) Leveringsfrister gives i det omfang, det er muligt for LLS, og kan aldrig være andet end anslåede frister, der ikke er formelt bindende.
 • (e) Teksten/oversættelsen sendes til klienten via e-mail, med mindre andet er aftalt. Klienten er forpligtet til at bekræfte modtagelsen af oversættelsen i form af en kort meddelelse til LLS.

5. Tilbud og priser

 • (a) Alle tilbud og priser kan blive justeret efter aktuelle forhold.
 • (b) Særlige tjenesteydelser kræver et tillæg eller vil blive opkrævet i henhold til forbrug.
 • (c) Priser angives i DKK, med mindre andet er aftalt. Alle priser i vores tilbud er nettopriser uden moms.
 • (d) Klienten skal overholde betalingsbetingelserne på fakturaen fra LLS.
 • (e) For sen betaling pålægges et administrationsgebyr på DKK 100 for hver påmindelse.

6. Fejl og mangler, ansvar

 • (a) LLS skal underrettes skriftligt om eventuelle fejl og/eller mangler i det leverede. Den pågældende fejl eller mangel skal udpeges specifikt (beskrives i detaljer). Åbenlyse fejl skal påpeges inden for to (2) uger efter levering i henhold til kontrakten. Varslet anses for opfyldt, hvis meddelelsen er afsendt inden for denne periode.
 • (b) LLS er berettiget og forpligtet til at fjerne meddelte fejl i teksten/oversættelsen. Klienten kan angive en rimelig tidsfrist for afhjælpning af den meddelte fejl og kan nægte at acceptere fjernelse af fejlen efter denne tidsfrists udløb. Når tidsfristen er udløbet, er klienten berettiget til enten at ophæve aftalen eller kræve et nedslag i gebyrer, der skal betales.
 • (c) LLS har intet ansvar for fejl eller mangler, der skyldes manglende overholdelse af samarbejdspligter fra klientens side, eller som skyldes fejlbehæftede, ufuldstændige, terminologisk forkerte eller svært læselige dokumenter.
 • (d) Ansvar er i dette tilfælde begrænset til typisk opstående, forudsigelige skader og er begrænset til beløbet for ordrens kontraktvolumen. LLS er kun ansvarlig for bevidste handlinger og grov uagtsomhed.
 • (e) LLS har intet ansvar ved trykning af tekster tekstforfattet eller oversat af LLS eller deres underleverandører. Klienten er alene ansvarlig for endelig korrektur før tryk.

7. Tredjeparts ansvar

 • (a) LLS er ikke ansvarlig for fejl, mangler og skader, der forårsages af tredjepart.
 • (b) Ethvert søgsmål fra klientens side mod LLS med det formål at fremlægge tredjeparters erstatningskrav (der ikke er parter i aftalen) er udelukket.

8. Force majeure; ophævelse

 • (a) LLS er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af force majeure (blandt andet naturkatastrofer, strømsvigt, computervira, der ikke kan opdages via jævnlige antiviruskontroller, trafikale forsinkelser osv.). I sådanne tilfælde har LLS ret til at ophæve kontrakten eller anmode klienten om en rimelig udsættelse af udførelsen af kontrakten. Alle erstatningskrav er i dette tilfælde udelukket.
 • (b) Inden færdiggørelsen af tekstforfatningen/oversættelsen er klienten kun berettiget til at ophæve kontrakten med rimelig grund. Ophævelsen er kun gyldig i skriftlig form. Hvis klienten ophæver aftalen, er LLS berettiget til at fakturere den aftalte godtgørelse. LLS kan dog ikke kræve betaling for udgifter, der spares som følge af ophævelsen af aftalen.

9. Ejendomsforbehold

 • (a) LLS ejer det tekstforfattede/oversatte/redigerede materiale, indtil der er foretaget fuld betaling.
 • (b) Med den fulde betaling af godtgørelsen får klienten ret til at bruge teksten.

10. Ophavsret

 • (a) I forbindelse med bogoversættelser, hvor en medarbejder hos/leverandør til LLS er angivet som oversætter, er LLS ejer af ophavsretten til oversættelsen.
 • (b) Klienten skal frigøre LLS fra ophavsretskrav, der kan udøves mod oversætteren på baggrund af oversættelsen, også fra tredjepart.

11. Fortrolighed

LLS indvilliger i at hemmeligholde indholdet af alle dokumenter, der leveres af klienten, alt informationsmateriale leveret til LLS i forbindelse med udførelsen af aftalen samt alle fakta, der afsløres i forbindelse med forretningsforholdet. Samarbejdet med leverandører er ligeledes underlagt
fortrolighed, og derfor udgør deling af denne fortrolige information med en kontraktbundet leverandør ikke en overtrædelse af denne forpligtelse.

12. Lovret, værneting, ændringer, gyldighed

 • (a) Dansk lov er gældende for aftaleforhold mellem LLS og klienten samt for alle andre rettigheder og forpligtelser, der opstår som følge af disse forhold.
 • (b) København er værneting for begge aftalens parter.
 • (c) Klienten modtager et link til den til enhver tid mest opdaterede version af disse salgs- og leveringsbetingelser, når der placeres en ny ordre.
 • (d) Hvis enkelte bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser bliver ugyldige eller annulleres, påvirkes gyldigheden af de resterende bestemmelser ikke heraf.

Kontaktoplysninger

Lloyd Language Services
Vesterbrogade 74, 3. sal
1620 København V
Denmark
Tel.: +45 61 60 06 44
contact@lloyd-ls.com

Fotografier og grafisk design

Tak for bidraget til hjemmesiden:
Jenifers portrætter: Originale fotos af Hannah Paludan Kristensen – www.hpkristensen.dk
Andre fotos: Adobe Stock, Unsplash og andre
Logo design af Téo Pavlidis – www.teopavlidis.com
Hjemmeside tema af PuzzleThemes
Supplerende programmering af Gerhard H. Adrian

Firmaoplysninger – Hjemmesidens udgiver

Lloyd Language Services
Ejer: Jenifer Lloyd
Registreret i Danmark
CVR-nr.: 33121504